Algemene apotheek verkoop- en betalingsvoorwaarden – Apotheek Dalem – Tilburg

Uw apotheek in Tilburg

Apotheek Dalem is uw vertrouwde full-service apotheek. Begin 2022 hebben wij ons klanttevredenheidsonderzoek gedaan en heeft u ons een ruime 8,5 gegeven! Een resultaat waar wij trots op zijn. Maar vooral de opmerkingen maakten ons erg blij. Een greep uit de opmerkingen:

 • "Het team staat altijd voor je klaar en denkt met je mee"
 • "Gelukkig hoef je niet zo lang te wachten"
 • "Vriendelijke gezichten en goede service"

Ook in 2022 staan wij weer voor u klaar met onze zorg. Met een nieuw logo, maar met dezelfde vertrouwde gezichten. Als zelfstandige apotheek zijn wij in staat snel met u te schakelen en zorg-op-maat te bieden, zonder dat een groot concern hierover zijn zegje moet doen. Snel, persoonlijk, gemakkelijk.

Onze services:

 • Gratis 24 uur per dag uw medicijnen ophalen in onze 24-uurskluis
 • Gratis bezorging
 • Wij vragen uw chronische recepten automatisch voor u aan
 • Altijd uw medicijndossier beschikbaar op computer of telefoon
 • U wordt altijd snel en vriendelijk geholpen.
 • U krijgt altijd een duidelijk bericht wanneer uw medicijnen weer klaar staan
 • Voor vragen of een gesprek met de apotheker kunt u altijd contact opnemen.
 • Op alle zelfzorgproducten standaard 5% korting.

Medicijnconsult

Voor een persoonlijk medicijnconsult bent u welkom in onze apotheek. Wij hebben hiervoor een aparte spreekkamer om uw privacy volledig te kunnen garanderen. De aparte spreekkamer is ingericht voor het bespreken van langere vragen, een uitgebreid medicijnconsult of delicate kwesties. U kunt hiervoor een afspraak maken met uw apotheek.

Algemene apotheek verkoop- en betalingsvoorwaarden

Algemene apotheek verkoop- en betalingsvoorwaarden

Gedeponeerd door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie,
gevestigd te ’s-Gravenhage bij de Kamer van Koophandel Haaglanden te ’s-Gravenhage,
voor het eerst op 11 februari 2009 (40 409 373).

Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten ter zake van koop, koop op afstand
daaronder mede begrepen, ter handstelling , levering en bruikleen van producten door de apotheek,
waarvan de betaling niet direct (giraal of chartaal) is geschied.

Leveringsvoorwaarden

2. Indien een product niet in voorraad is en op verzoek van de patiënt/consument door de apotheek
is besteld, dan wel is bereid, is de patiënt/consument verplicht het product af te nemen, tenzij een
product niet beantwoordt aan de overeenkomst in de zin van het BW.
3. Indien een product door de apotheek in bruikleen wordt verstrekt, is een waarborgsom
verschuldigd gelijk aan de apotheekverkoopprijs. Deze waarborgsom wordt terugbetaald indien een
product bij het einde van de bruikleenovereenkomst in goede staat aan de apotheek wordt
teruggegeven.
4. Producten worden alleen ter vernietiging teruggenomen. Er zal geen restitutie van kosten
plaatsvinden.

Betalingsvoorwaarden

5. Voor zover de apotheek zich ter incasso van zijn vordering rechtstreeks wendt tot de
zorgverzekeraar van de patiënt/consument, behoudt de apotheek het recht om van de
patiënt/consument betaling te verlangen voor zover de zorgverzekeraar niet tijdig tot betaling van
het geleverde overgaat.
Betaling door de patiënt/consument dient in een dergelijk geval te geschieden binnen 14 dagen
nadat de apotheek een betalingsverzoek heeft gedaan.
6. Indien de patiënt/consument in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de
patiënt/consument van rechtswege in verzuim. De patiënt/consument is alsdan een rente
verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere
gevallen is de patiënt/consument een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke
rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag
zal worden berekend vanaf het moment dat de patiënt/consument in verzuim is tot het moment van
voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
7. De apotheek heeft het recht de door patiënt/consument gedane betalingen te laten strekken in de
eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en
tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
8. De apotheek kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien
de patiënt/consument een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. De
apotheek kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de
opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
9. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
10.Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de
door de patiënt/consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het
ingaan van de bedenktermijn bij koop op afstand, of bij het ontbreken van een bedenktermijn
binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het
verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de patiënt/consument de
bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
11.Bij de verkoop van producten aan patiënten/consumenten mag de patiënt/consument nimmer
verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan
de patiënt/consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de bestelling of
dienst(en), voordat de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
12.De patiënt/consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
onverwijld aan de apotheek te melden.
13.Indien de patiënt/consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat
hij door de apotheek is gewezen op de te late betaling en de apotheek de patiënt/consument een
termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het
uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de
wettelijke rente verschuldigd en is de apotheek gerechtigd de door hem gemaakte
buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal:
15% over openstaande bedragen tot € 2.500, 10% over de volgende € 2.500, en 5% over de volgende
€ 5.000 en 1% over de volgende € 190.000.
Het minimumbedrag van incassokosten is € 40.
De apotheek kan ten voordele van de patiënt/consument afwijken van genoemde bedragen en
percentages.
14. Behoudens tegenbewijs strekken de apotheekdeclaratie en daarbij behorende administratie
gegevens tot volledig bewijs op grond waarvan de patiënt/consument gehouden is tot betaling over
te gaan.

Toepasselijk recht en geschillen

15. Op de overeenkomsten genoemd in artikel 1 van deze voorwaarden is Nederlands recht van
toepassing.
16. Alle geschillen van welke aard ook, die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst
betreffen of daarmee verband houden, zullen aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde
Nederlandse rechter. Nederlands recht is van toepassing.

Vindplaats en wijzigingen

17. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden.
18. De aldaar meest recent gedeponeerde voorwaarden zijn van toepassing.

Toelichting voor de patiënt/consument over de algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden

Om duidelijkheid te geven over de rechten en plichten heeft de beroepsorganisatie van apothekers
in Nederland, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP),
algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden opgesteld. Deze algemene voorwaarden zijn een
aanvulling op de algemene regels van het Burgerlijk Wetboek. Tenzij er andere afspraken zijn
gemaakt tussen de apotheek en u, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing en bent u als
patiënt/consument eraan gebonden.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing als u bij de apotheek op rekening koopt en niet aan
uw verzekeraar (zoals bij veel zorgverzekeraars) de rekening toezendt op grond van afspraken tussen
uw verzekeraar en de apotheken. Als uw verzekeraar niet betaalt, mag de apotheek van u alsnog
betaling vragen.

De voorwaarden zullen u voor of bij het sluiten van een overeenkomst worden bekend gemaakt. In
veel gevallen kunt u ook kennis nemen van de inhoud van de voorwaarden doordat deze
opgehangen zijn in de publieksruimte van de apotheek of op de website van de apotheek.

Belangrijkste regel is dat rekeningen uiterlijk 14 dagen na de datum van de rekening betaald moeten
zijn. Betaalt u niet op tijd dan moet u rekening houden met extra kosten. Ook als u iets besteld hebt
bij de apotheek dat niet in voorraad is, bent u verplicht tot aanschaf en betaling van het bestelde,
tenzij het bestelde niet overeenkomt met wat u besteld had.